Jednym ze sposobów podniesienia efektywności wykorzystania czynników wytwórczych w produkcji pasiecznej jest wykorzystanie możliwie największej liczby rodzin pszczelich.

Takiemu działaniu sprzyja odbudowa i poprawa wartości użytkowej pszczół. Celem wsparcia jest poprawa wydajności i efektywności pasieki po zimowych osypach.

Beneficjenci

Beneficjentem wsparcia są pszczelarze, producenci produktów pszczelich prowadzący działalność nadzorowaną w zakresie utrzymywania pszczół oraz umieszczają na rynku produkty pszczele na przykład w ramach sprzedaży bezpośredniej czy rolniczego handlu detalicznego (warunek dotyczy pszczelarzy posiadających więcej niż 10 pni pszczelich), którzy mogą ubiegać się o pomoc wyłącznie za pośrednictwem organizacji pszczelarskiej działającej w formie:

1) związków pszczelarskich;
2) stowarzyszeń pszczelarzy;
3) zrzeszeń pszczelarzy;
4) spółdzielni pszczelarskich;
5) grup producentów rolnych – w zakresie działalności pszczelarskiej.

   

Pomoc w formie refundacji jest przyznawana na zakup:

1matek pszczelich pochodzących z linii hodowlanych, dla których prowadzone są księgi i rejestry, z pasiek hodowlanych, w których prowadzona jest ocena przez podmiot upoważniony przez ministra właściwego do spraw rolnictwa

2odkładów lub pakietów pszczelich z matkami pszczelimi pochodzącymi z linii hodowlanych, dla których prowadzone są księgi i rejestry, z pasiek hodowlanych, w których prowadzona jest ocena przez podmiot upoważniony przez ministra właściwego do spraw rolnictwa

3odkładów lub pakietów pszczelich, od producentów którzy uzyskali rekomendację związków lub zrzeszeń pszczelarzy, gwarantujących między innymi, że matki pszczele w pakietach i odkładach pszczelich pochodzą z linii hodowlanych, dla których prowadzone są księgi lub rejestry

Producent produktów pszczelich w danym sezonie może otrzymać wsparcie do zakupu matek, pakietów i odkładów pszczelich łącznie, nie więcej niż 50% liczby aktualnie posiadanych przez niego pni pszczelich, w tym nie więcej niż 20% pakietów i odkładów pszczelich.

           

Refundacji podlegają koszy zakupu pszczół, z pasiek:

1które przed rozpoczęciem sprzedaży pszczół w danym roku pszczelarskim przedstawią agencji płatniczej aktualne zaświadczenie weterynaryjne o zdrowotności rodzin pszczelich, wystawione przez lekarza weterynarii wolnej praktyki, a zainteresowanym pszczelarzom, kopię takiego zaświadczenia

2w których nie stwierdzono objawów klinicznych chorób pszczół, w szczególności warrozy, nosemozy, zgnilca amerykańskiego i europejskiego, chorób wirusowych oraz grzybicy wapiennej

3w których na potrzeby związane z Interwencją wyprodukowano nie więcej łącznie niż 3 pakiety lub odkłady, w przeliczeniu na posiadany pień pszczeli

      

Lista producentów matek, pakietów i odkładów pszczelich z pasiek których zakup pszczół podlega refundacji w danym sezonie, jest publikowana na stronie internetowej i aktualizowana przez agencję płatniczą.

Kwota pomocy dla beneficjenta nie może przekroczyć 10 000 zł rocznie.

    

Forma wsparcia

Refundacja do 70% kosztów netto zakupu pszczół poniesione w trakcie danego roku pszczelarskiego.

W ramach działania zaplanowano wsparcie 3 940 beneficjentów, z czego corocznie po 788 beneficjentów.

Ponadto, organizacje pszczelarskie mogą ubiegać się o refundację udokumentowanych kosztów bezpośrednio związanych z wykonaniem projektu (np. księgowości, prac biurowych, nabycia materiałów biurowych, korespondencji, telekomunikacji), do 4% kwoty wsparcia udzielonej pszczelarzom za ich pośrednictwem, jednak kwota ta nie może przekraczać 30 zł w przeliczeniu na tego pszczelarza.