Analiza sektora wskazuje na stosunkowo niską efektywność wykorzystania czynników wytwórczych w rolnictwie, w tym także w sektorze pszczelarstwa.

W przypadku działalności pszczelarskiej jednym z istotniejszych czynników ograniczającym efektywność wykorzystania czynników wytwórczych jest powszechne występowanie choroby pszczół, warrozy.

W ramach tego rodzaju interwencji pszczelarskiej wsparcie jest nakierowane na walkę z tą chorobą w formie refundacji leków warrozobójczych.

 

Beneficjenci

Beneficjentem wsparcia są pszczelarze, producenci produktów pszczelich prowadzący działalność nadzorowaną w zakresie utrzymywania pszczół, którzy mogą ubiegać się o pomoc wyłącznie za pośrednictwem organizacji pszczelarskiej działającej w formie:

1) związków pszczelarskich;
2) stowarzyszeń pszczelarzy;
3) zrzeszeń pszczelarzy;
4) spółdzielni pszczelarskich;
5) grup producentów rolnych – w zakresie działalności pszczelarskiej.

  

Pomoc jest przyznawana na:

1zakupu produktów leczniczych weterynaryjnych warrozobójczych

2nabycie produktów leczniczych do walki z warrozą, zawierających substancje czynne wymienione w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/848 z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 834/2007 (Dz. Urz. UE L 150 z 14.6.2018, str. 1) – w przypadku pasiek, których właściciele posiadają certyfikat produkcji metodami ekologicznymi.

 

Ilość refundowanych produktów leczniczych weterynaryjnych dla pszczelarza producenta produktów pszczelich powinna być zgodna z zaleceniem lekarza weterynarii.

 

Forma wsparcia

Refundacja do 90% kosztów netto zakupu środków leczniczych warrozobójczych w ilości zgodnej z zaleceniem lekarza weterynarii.

W ramach działania planuje się łączne wsparcie 7125 beneficjentów, z czego corocznie po 1425 beneficjentów.

Ponadto, organizacje pszczelarskie mogą ubiegać się o refundację udokumentowanych kosztów bezpośrednio związanych z wykonaniem projektu (np. księgowości, prac biurowych, nabycia materiałów biurowych, korespondencji, telekomunikacji), do 4% kwoty wsparcia udzielonej pszczelarzom za ich pośrednictwem, jednak kwota ta nie może przekraczać 30 zł w przeliczeniu na tego pszczelarza.