Wsparcie na ułatwienie w prowadzeniu gospodarki wędrownej wychodzi naprzeciw stosunkowo niskiej efektywności wykorzystania czynników wytwórczych w sektorze pszczelarstwa.

Jednym ze sposobów podniesienia efektywności wykorzystania czynników wytwórczych w produkcji pasiecznej jest wykorzystanie możliwie największej liczby pożytków pszczelich.

Takiemu działaniu sprzyja prowadzenie gospodarki wędrownej umożliwiającej przemieszczanie pni pszczelich na pożytki. W ramach powyższego rodzaju interwencji pszczelarskiej wsparcie jest nakierowane na ułatwienie prowadzenia gospodarki wędrownej.

 

Beneficjenci

Wsparcie jest skierowane bezpośrednio do pszczelarza, który jest producentem produktów pszczelich i spełnia następujące warunki.

1prowadzi działalność nadzorowaną w zakresie utrzymywania pszczół (Apis mellifera), wpisany do rejestru, o którym mowa w art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt )Dz. U. z 2020 r. poz. 1421) prowadzonego przez Powiatowego Lekarza Weterynarii

2umieszcza na rynku produkty pszczele zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, na przykład w ramach sprzedaży bezpośredniej czy rolniczego handlu detalicznego

3posiada co najmniej 25 pni pszczelich – warunek w przypadku ubiegania się o pomoc na zakup przyczep (lawet) do przewozu uli, urządzeń dźwigowych do załadunku i rozładunku uli, wag pasiecznych, elektryzatorów (pastuchów elektrycznych), lokalizatorów GPS uli

lub

4posiada co najmniej 150 pni pszczelich – warunek w przypadku ubiegania się o pomoc na zakup ładowarek, mini ładowarek oraz innych wózków samojezdnych umożliwiających załadunek i rozładunek uli.

 

Pomoc w pełnej wysokości i w pierwszej kolejności będzie udzielana dla młodych pszczelarzy tj. tych którzy nie ukończyli 40 roku życia.

 

Forma wsparcia

Refundacja do 60% kosztów netto zakupu kosztów poniesionych w trakcie danego roku pszczelarskiego.

Maksymalna wysokość pomocy przekazanej jednemu producentowi produktów pszczelich w okresie jednego sezonu pszczelarskiego nie może przekroczyć:

1150 zł w przeliczeniu na jeden posiadany pień pszczeli w przypadku pszczelarza posiadającego 25-150 pni pszczelich

2200 zł w przeliczeniu na jeden posiadany pień pszczeli w przypadku pszczelarza posiadającego powyżej 150 pni pszczelich i nie więcej niż 40 000 zł

 

Przykładowe koszty podlegające refundacji to w szczególności zakup:
- przyczep (lawet),
- urządzeń dźwigowych do załadunku i rozładunku uli,
- wag pasiecznych,
- elektryzatorów (pastuchów elektrycznych),
- lokalizatorów GPS uli,
- mini ładowarek oraz innych wózków samojezdnych umożliwiających załadunek i rozładunek uli,
- nowych maszyn i urządzeń służących do prowadzenia gospodarki wędrownej.

W ramach działania planuje się łączne wsparcie 300 beneficjentów, z czego corocznie po 60 beneficjentów.