Analizy sektora pszczelarskiego w Polsce wskazują na niską innowacyjność i zaawansowanie technologiczne produkcji. Innowacyjne technologie produkcyjne stosują przede wszystkim duże i wyspecjalizowane gospodarstwa.

W ramach przedmiotowego rodzaju interwencji w sektor pszczelarski wsparcie jest nakierowane na modernizację gospodarstw pasiecznych.

Podjęcie powyższej interwencji poprawi konkurencyjność gospodarstw pasiecznych oraz poprawi jej opłacalność, a w dłuższej perspektywie poprawi atrakcyjność podejmowania tego rodzaju działalności.

 

Beneficjenci

O środki finansowe mogą starać się bezpośrednio pszczelarze będący producentem produktów pszczelich oraz spełniający następujące warunki:

1prowadzi działalność nadzorowaną w zakresie utrzymywania pszczół (Apis mellifera), i jest wpisany do rejestru, o którym mowa w art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2020 r. poz. 1421), prowadzonego przez Powiatowego Lekarza Weterynarii;

2umieszcza na rynku produkty pszczele, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, na przykład w ramach sprzedaży bezpośredniej czy rolniczego handlu detalicznego;

3posiadają co najmniej 10 pni pszczelich.

 

Pomoc w pełnej wysokości i w pierwszej kolejności będzie udzielana dla młodych pszczelarzy tj. tych którzy nie ukończyli 40 roku życia;.

 

O środki finansowe mogą starać się także pośrednio pszczelarze za pośrednictwem organizacji pszczelarskiej działającej w formie:

1) związków pszczelarskich;
2) stowarzyszeń pszczelarzy;
3) zrzeszeń pszczelarzy;
4) spółdzielni pszczelarskich;
5) grup producentów rolnych – w zakresie działalności pszczelarskiej
 

Forma wsparcia

Refundacja do 60% kosztów netto zakupu nowego sprzętu pszczelarskiego, maszyn i urządzeń wykorzystywanych na potrzeby gospodarki pasiecznej, poniesiona w trakcie danego roku pszczelarskiego.

 

Inwestycje muszą być nakierowane na modernizację i unowocześnianie gospodarstw pasiecznych, przyczyniając się do poprawy efektywności produkcji pasiecznej.

Przykładowe koszty podlegające refundacji to w szczególności zakup:

- miodarek (maszyny do wirowania miodu),
- odstojników,
- dekrystalizatorów,
- stołów do odsklepiania plastrów,
- urządzeń do kremowania miodu,
- wózków ręcznych do transportu uli,
- wialni do pyłku

Maksymalna wysokość pomocy przekazanej jednemu beneficjentowi w okresie jednego roku pszczelarskiego nie może przekroczyć 100 zł w przeliczeniu na jeden posiadany pień pszczeli i nie więcej niż 15 000 zł.

W ramach działania planuje się łącznie wsparcie 6200 beneficjentów, z czego corocznie po około 1240 beneficjentów.

Dodatkowo, organizacje pszczelarskie mogą ubiegać się o refundację udokumentowanych kosztów bezpośrednio związanych z wykonaniem projektu (np. księgowości, prac biurowych, nabycia materiałów biurowych, korespondencji, telekomunikacji), do 4% kwoty wsparcia udzielonej pszczelarzom za ich pośrednictwem, jednak kwota ta nie może przekraczać 65 zł w przeliczeniu na tego pszczelarza.