Jedną z przyczyn słabej kondycji sektora pszczelarskiego jest jego słabe zorientowanie na rynek oraz słabe ukierunkowanie na badania naukowe, technologie i cyfryzację.

Dlatego, istotny ze względu na środowisko sektor pszczelarski będzie wspierany w ramach niniejszej interwencji w kierunku badania jakości produktów pszczelarskich.

Wsparcie przewidziane dla analiz miodu nie będzie obejmowało analiz wykonanych w celu potwierdzenia spełniania standardowych wymagań dotyczących właściwości fizyko-chemicznych miodów, określonych w obowiązujących przepisach prawa, jak również analiz urzędowych.

 

Beneficjenci

O środki finansowe mogą starać się bezpośrednio pszczelarze będący producentem produktów pszczelich oraz spełniający następujące warunki:

1prowadzi działalność nadzorowaną w zakresie utrzymywania pszczół (Apis mellifera), i jest wpisany do rejestru, o którym mowa w art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2020 r. poz. 1421), prowadzonego przez Powiatowego Lekarza Weterynarii;

2umieszcza na rynku produkty pszczele, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, na przykład w ramach sprzedaży bezpośredniej czy rolniczego handlu detalicznego;

3posiadają co najmniej 10 pni pszczelich.

 

Badania mogą dotyczyć jedynie analiz fizyko-chemicznych oraz analizy pyłkowej miodu.

 

O środki finansowe mogą starać się także pośrednio pszczelarze za pośrednictwem organizacji pszczelarskiej działającej w formie:

1) związków pszczelarskich;
2) stowarzyszeń pszczelarzy;
3) zrzeszeń pszczelarzy;
4) spółdzielni pszczelarskich;
5) grup producentów rolnych – w zakresie działalności pszczelarskiej
 

Forma wsparcia

W okresie roku beneficjent nie może otrzymać wsparcia wyższego niż 10 000 zł. Refundacji podlegają koszty:

-zakupu analiz fizyko-chemicznych;
-analizy pyłkowej miodu.

    

W ramach działania planuje się łącznie wsparcie 150 beneficjentów, z czego corocznie po około 30 beneficjentów.

Refundacja do 90% kosztów netto. Stawki analiz nie mogą być wyższe niż stawki badań urzędowych.