Jedną z przyczyn słabej kondycji sektora pszczelarskiego jest jego słabe zorientowanie na rynek oraz słabe ukierunkowanie na badania naukowe, technologie i cyfryzację.

Dlatego, istotny również ze względu na środowisko sektor pszczelarski będzie wspierany poprzez, między innymi, rozwój kapitału ludzkiego w ramach szkolenia dla producentów sektora pszczelarskiego.

Jak wskazano w analizując sektor, istotnym zagrożeniem jest niski poziom świadomości i orientacji rynkowej znacznej części producentów rolnych. Szkolenia skierowane do pszczelarzy przyczynią się do ograniczenia tego zagrożenia.

 

Beneficjenci

O środki finansowe na realizację szkoleń mogą ubiegać się poniższe podmioty mające co najmniej 3-letnie doświadczenie w organizowaniu szkoleń dla pszczelarzy tj:

1Organizacje pszczelarskie działające w formie związków pszczelarskich, stowarzyszeń pszczelarzy, zrzeszeń pszczelarzy, spółdzielni pszczelarskich;

oraz

2Jednostki Doradztwa Rolniczego.

 

Uczestnikiem szkolenia może być

  

pszczelarz (podmiot prowadzący działalność nadzorowaną w zakresie utrzymywania pszczół (Apis mellifera), wpisany do rejestru, o którym mowa w art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2020 r. poz. 1421);

lub

osoba, która złoży oświadczenie, że planuje prowadzić działalność nadzorowaną w zakresie utrzymywania pszczół (Apis mellifera), i wystąpić o wpis do rejestru, o którym mowa w art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2020 r. poz. 1421).

Tematyka szkoleń przede wszystkim ma dotyczyć następującego zakresu:

- prowadzenia gospodarki pasiecznej;
- chorób pszczół i ich zwalczania oraz zapobiegania;
- biologii rodziny pszczelej;
- pożytków i produktów pszczelich;
- marketingu i pozycjonowania na rynku produktów;
- ekonomiki gospodarki pasiecznej;
- wędrownej gospodarki pasiecznej.

Tematy szkoleń pszczelarskich mogą obejmować także inny zakres pod warunkiem, że nie przekraczają 30% godzin szkoleniowych ww. zakresu.

  

Forma wsparcia:

Refundacji podlegają koszty poniesione w trakcie danego roku pszczelarskiego. Wysokość refundacji wynosi do 100% określonych kosztów netto (bez VAT) szkoleń pszczelarzy i osób planujących założenie pasieki.

Przykładowe koszty podlegające refundacji to w szczególności:
- najem sal do celów szkolenia,
- materiały szkoleniowe,
- wynagrodzenie wykładowców,
- wyżywienie uczestników,

W ramach wsparcia przewiduje się łącznie wsparcie 50 beneficjentów (instytucji organizujących szkolenia), z czego corocznie po 10 beneficjentów.