Jedną z przyczyn słabej kondycji sektora pszczelarskiego jest jego słabe zorientowanie na rynek oraz słabe ukierunkowanie na badania naukowe, technologie i cyfryzację.

W zagrożeniach zidentyfikowano niski poziom nakładów na badania i prace rozwojowe w rolnictwie.

Niniejszy rodzaj interwencji wychodzi na przeciw temu zagrożeniu. Wskazane obszary tematyczne kierunków prac badawczych pozytywnie przyczynią się do rozwoju sektora pszczelarskiego.

 

Beneficjenci

O wsparcie mogą ubiegać się jednostki naukowo-badawcze zajmujące się tematyką pszczelarską.

 

Do głównych obszarów tematycznych wspieranych projektów będą zaliczane:

- zdrowie pszczół,
- jakość produktów pszczelich,
- innowacje w gospodarce pasiecznej.
  

W związku z szerokim spektrum możliwych badań i analiz, wnioski o wsparcie powinny zawierać szczegółowy ich opis, który pozwoli oszacować:

- potencjalne korzyści dla pszczelarstwa,
- wielkość nakładów do potencjalnych korzyści.

W okresie roku wsparcie udzielone beneficjentowi na realizację danego projektu nie może przekroczyć 80 000 zł.

   

Forma wsparcia:

Refundacji podlegają koszty poniesione w trakcie danego roku pszczelarskiego. Wysokość refundacji wynosi do 100% określonych kosztów.

Przykładowe koszty podlegające refundacji to w szczególności koszty związane z obsługą i realizacją projektu:

- wynagrodzenie personelu zaangażowanego w realizację projektu,
- koszty delegacji, diet,
- zakup odczynników i niezbędnego sprzętu laboratoryjnego,
- zakup usług niezbędnych do zrealizowania projektu,

W ramach niniejszej interwencji nie przewiduje się refundacji kosztów inwestycyjnych.

W ramach wsparcia przewiduje się łącznie wsparcie 50 beneficjentów (jednostek naukowo-badawczych), z czego corocznie po 10 beneficjentów